Skip directly to content

Frequently Asked Questions

Σας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες της ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ αν :

Για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο στην Π.Ε Τρικάλων ισχύουν τα εξής δεδομένα :

 •  Η Προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα είναι από 2/12/2014 -2/03/2015.
 • Η υποβολή αφορά όλα το σύνολο του Ν.Τρικάλων (εκτός του πρώην Καποδιστριακού Δήμιου Τρικκαίων και των Κοινοτήτων Μ.Καλυβίων , Λόγγου, Γλίνους και Αγ.Κυριακής)
 • Οι δηλώσεις αφορούν όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σε ακίνητο (γεωτεμαχίου , οικοπέδου κ.λ.π) σε οποιαδήποτε μορφή π.χ. Κυριότητα (πλήρης ή ψιλή),επικαρπία, συγκυριότητα , μακροχρόνια μίσθωση κ.λ.π.
 • Η υποβολή δήλωσης γίνεται στο Κτηματολογικό Γραφείο της περιοχής με την κατάθεση ενός φακέλου εγγράφων που θα τα παραθέσουμε στην συνέχεια.
 • Κατά την υποβολή, ελέγχονται τα στοιχεία των δηλώσεων και των εγγράφων που υποβάλλονται εκδίδεται το αποδεικτικό τέλους κτηματογράφησης το οποίο πληρώνεται στην Τράπεζα και αφού κατατεθεί στο Γραφείο ο υποβάλλων λαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου .

Τα κόστος του παράβολου έχει ως εξής :

 • Για κάθε δικαίωμα εντός των ορίων οικισμού ανέρχεται σε 35 € για τους κύριους χώρους και 20€ για τους βοηθητικούς ( γκαράζ, αποθήκες κ.λ.π)

 • Για κάθε δικαίωμα στις αγροτικές περιοχές εκτός οικισμού σε 35€ αλλά σε περίπτωση που υπάρχουν δικαιώματα ιδιοκτησίας σε πάνω από δύο (2 ) ακίνητα στον ίδιο ΟΤΑ καταβάλλεται τέλος μόνο για τα δύο (2) : δηλαδή 2 Χ 35 =. 70€

Παράδειγμα
Έστω ότι δηλώνετε ένα δικαίωμα που αφορά κυριότητα και είναι σε αστική περιοχή (εντός των ορίων του ίδιου ΟΤΑ) και τρία δικαιώματα σε ακίνητα που βρίσκονται σε αγροτική περιοχή του ίδιου ΟΤΑ.
Τότε, θα πρέπει να καταβάλετε: (35€ x 1)+ (35€ x 2)= 105€

 • Όταν ολοκληρωθεί η συλλογή των δηλώσεων θα γίνει ανάρτηση του χάρτη και θα αποσταλεί στον καθένα στην Δ/νση που δηλώνει, αντίστοιχο διάγραμμα των ακινήτων που δήλωσε και υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και ένστασης για διόρθωση.
 • Τα έντυπα του φακέλου , αποτελούνται από
 • ένα έντυπο αίτησης στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του ατόμου που υποβάλλει την δήλωση και τα στοιχεία του ακινήτου. Στο έντυπο αίτησης τα στοιχεία του ατόμου υποβάλλονται μία φορά , αλλά η αίτηση για τα ακίνητα συμπληρώνονται για κάθε ιδιοκτησία ξεχωριστά.
 • Τα βασικά έγγραφα για όλες τις περιπτώσεις ιδιοκτησίας

            - Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
            - Αντίγραφο εκκαθαριστικής δήλωσης ή άλλο στοιχείο για την ταυτοποίηση Α.Φ.Μ. (λογαριασμός ΔΕΗ)
Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που δηλώνονται μπορούν να προέρχονται κυρίως στις περισσότερες περιπτώσεις στις ορεινές – ημιορεινές περιοχές με 3 τρόπους :
           -Αγορά ακινήτου ή γεωτεμαχίου
           -Απόκτηση με κληρονομική διαδοχή με ή χωρίς αποδοχή κληρονομιάς
          - Απόκτηση με έκτακτη χρησικτησία (
δηλ. ότι ο δηλών ,κατέχει το γεωτεμάχιο  την τελευταία 20ετία.)

Ανάλογα με τον τρόπο απόκτησης της ιδιοκτησίας υποβάλλονται και αντίστοιχα έγγραφα.
1η Περίπτωση : Αγορά ακινήτου ή γεωτεμαχίου
• Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, που τεκμηριώνει το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο σε περίπτωση που υπάρχει)
• Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο.
• τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, έγγραφο (σκαρίφημα, οδοιπορικό κ.λπ.) από το οποίο προκύπτει η θέση του ακινήτου.
2η Περίπτωση : Απόκτηση ακινήτου με κληρονομική διαδοχή
Μπορεί να δηλώσετε το δικαίωμά σας στο Κτηματολόγιο ακόμα κι αν δεν έχετε κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Στην περίπτωση αυτή όμως, θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριμένα:

Κληρονομιά με διαθήκη:
1. ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
2. ληξιαρχική πράξη θανάτου
3. αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης
4. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
5. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς

Κληρονομιά χωρίς διαθήκη
1. ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
2. ληξιαρχική πράξη θανάτου
3. πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
4. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
5. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς
3η Περίπτωση : Απόκτηση ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία

Για να δηλώσετε ως αιτία κτήσης του δικαιώματός σας έκτακτη χρησικτησία, αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, πρέπει να υποβάλετε έγγραφα που να αποδεικνύουν τη χρησικτησία  π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ, μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων, ένορκες βεβαιώσεις κλπ.

Από τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να αποδεικνύεται 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου.

Επισήμανση : Μετά την Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων δεν επιτρέπεται να υποβληθεί δήλωση δικαιώματος με αιτία κτήσης την χρησικτησία για ακίνητο, το οποίο έχει καταχωριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Για την πλήρη  υποστήριξη για την υποβολή της δήλωσης , την τεχνική συνδρομή  σε ιδιοκτησιακά θέματα (δασικές εκτάσεις κ.λ.π)  και την παρακολούθηση της υπόθεσηςσας είμαστε διαθέσιμοι να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα. Ενημερωτικά υπάρχει δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλαδα που θα έρθει σε επαφή μαζί σας , για την άμεση και έγκαιρη στήριξη. .

                                                               μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας μέσω

                                       του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , τηλεφώνου ή επίσκεψης στα Γραφεία μας.

Under Construction

Under Construction